Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Balansacademie Deurne

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 1.2 De pilatesstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 1.3 De pilatesstudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De pilatesstudio, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de lessen. 2.2 Een abonnement of leskaart van Balansacademie Deurne is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. 2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld via de app of website (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les ingehaald worden binnen de periode van 3 maanden. Dit kan door aan- en afmelding via het online-systeem van Eversports.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen 3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. De abonnementen verlopen via het Eversports registratiesysteem, zodat Balansacademie Deurne gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van de rekening. 3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Balansacademie te worden doorgegeven via info@balansacademiedeurne.nl 

Artikel 4: Voor de pilateslessen kan de deelnemer gebruik maken van een mat en materialen van Balansacademie Deurne en Ames Deurne.

Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

6.1 Op feestdagen is Balansacademie Deurne gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 3 maanden worden ingehaald. 6.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, facebook, instagram en website. Tijdens deze periode zal het lesgeld doorlopen en kunnen de lessen op een ander moment ingehaald worden, mits binnen 3 maanden. 6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 3 maanden na dato inhalen.

7. Ziekte

7.1 Bij ziekte kan in overleg met Balansacademie Deurne het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

8. Wijzigingen lesrooster, prijzen

8.1 Balansacademie Deurne behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, facebook, Instagram en website. 8.2 Balansacademie Deurne heeft het recht de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen, zonder opgave van reden.